Reservation og Depositum

 • Lejeaftalen betragtes først som bindende, når udlejer igennem booking har bekræftet og indbetalt depositum til udlejer, samt at udlejer har bekræftet booking via e-mail. Såfremt booking ikke er muligt den pågældende periode, tilbagebetales depositum. Ved reservation skal lægges depositum på 2.000DKK. Herudover betales selve lejebeløbet, som skal falde den 1. kalenderdag i måneden forinden (F.eks lejeperiode start 10/7. Lejebeløbet skal indbetales senest 1/6). Samtidig erklærer lejeren at have gjort sig bekendt med og er indforstået med lejebetingelserne, som er en integreret del af lejeaftalen.
 • Depositum modregnes forbrug. Overskydende depositum refunderes til lejer senest 14 dage efter låneperiodens ophør, såfremt huset er afleveret rengjort og i samme ryddelige stand, som det er overtaget. Beløbets størrelse kan reduceres eller der efterbetales, hvis der er nødvendigt med efterrengøring eller udbedring af skader eller mangler.
 • Senest på ankomstdagen skal der til udlejer gives skriftlig besked om endeligt deltagerantal af hensyn til brandsikkerhed.
 • Ankomst kl. 14:00. Afrejse kl. 12:00. (Hvis ikke andet er anført) 

Forbrug og Tilkøb

 • Ved ankomst og afrejse aflæses el og indføres på skema. Samlet opgørelse sendes til udlejer for slutafregning og udbetaling af depositum. WiFi er gratis. Lejer skal selv medbringe sengetøj, sengelinned, håndklæder, viskestykker og karklude. Der er standard service medfølgende i lejemålet samt rengøringsmidler. Såfremt service eller glas ødelægges, oplyses dette ved slutafregning.

Priser

 • Forbrug af el og vand, ødelagt service samt skader på inventar, fratrækkes depositum og det resterende beløb overføres til lejer, øvrige tilkøb afregnes forud for ankomst.
  • El: 3 kr/kWh (følger markedsprisen, justeres hvert kvartal)
  • Vandforbrug: 15 kr/person/ophold
  • Ødelagt service (glas/tallerkner): 25 kr/stk
  • Fadølsanlæg, 2 haner, ekskl. fustager: 400 kr/ophold (kontakt udlejer)
  • Jolle m/årer og redningsveste: (kontakt udlejer)
  • Pavilloner og fest inventar: (Kontakt udlejer for muligheder og pris)
   • Pavillon på græs 3x3m: 500 kr
   • Telt på terrasse 4×6: fra 850 kr

Generelt ansvar

 • Aktiviteten henstår for lejers regning og risiko i hele perioden, hvor den er i lejers besiddelse. Udlejer er ikke forpligtet til at godtgøre ikke aftalte udgifter, som lejer måtte påføre aktiviteten under lejemålet. Lejer har i lejeperioden ansvar for bygninger, inventar og lejede materiel. Herg-Event Aps er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, herunder tidstab. Alle personskader, der direkte eller indirekte måtte opstå, under opholdet eller ved brug af produkter lejet hos Herg Event Aps, er lejers- og brugerne der skulle benytte udstyrets ubetinget eget ansvar. Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for personlige eller materielle skader forsaget under lejeperioden eller forsaget ved brug af produkter lejet hos Herg-Event Aps.
 • Lejer er ansvarlig for alle skader forvoldt på hus, inventar og omkringliggende arealer i låneperioden og hæfter for alle skader, som lejer eller de personer som ledsager vedkommende har forårsaget.
 • Eventuelle reklamationer over Mossøhytten skal straks ved overtagelsen og senest inden 4 timer fra lejeperiodens start, rettes til Herg-Event ApS. En reklamation eller mangel-indsigelse anmeldt inden 4 timer fra lejeperiodens start, vil dog altid blive betragtet som anmeldt fra lejeperiodens start. Forlader lejer ferieboligen uden at have underrettet udlejer om fejl/mangler forbeholder udlejer sig retten til at udbedre omtalte for lejers regning inkl. administrative omkostninger.
 • HeRG-Event ApS har ingen forsikringspligt overfor deltagere eller andre med tilknytning til arrangementet, herunder også evt. personale. Med henvisning til arbejdstilsynets regler, gøres opmærksom på, at køkkenmaskiner ikke må betjenes af personer under 18 år.
 • Mossøhytten påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve Mossøhytten (f.eks. ændring af bademuligheder, fiskerettigheder, forhøjelse af lokale skatter og afgifter, tilsneede indfaldsveje, nedlæggelse af trafikruter, butikker m.v., vej- og byggearbejde).
 • I tilfælde af force majeure, er Mossøhytten fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, såfremt udlejer eller udlejers underleverandør forhindres i at opfylde aftaler, som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import-eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende medmindre det kan påvises, at udlejer med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.
 • Ordensreglement: Lejer forpligter sig til at vise hensyn til naboer og Mossø fredningen. Der må ikke spilles høj musik på udearealerne som er til gene for naboer eller gæster på de offentlige arealer mod øst. Det er ikke tilladt at ryge i bygningerne eller smide cigaretskodder og snusposer i naturen. 
 • Brandsikkerhed: Bygningerne er dimensioneret til 34 personer og det er ikke tilladt at overnatte flere end 34 personer inden for. Det er lejers ansvar at brandsikkerheden overholdes og flugtveje ikke blokeres. Lejer er ligeledes forpligtet til at føre opsyn ved brug af åben ild og forhindre brand på arealerne.
 • Kørsel og Parkering: Kørsel og parkering er kun tilladt på arealet mod syd (ved hovedindgangen). Der må ikke køres eller parkeres på arealet vest for bygningerne (samme side som terrasse).  
 • Husdyr/Kæledyr: Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre husdyr.
 • Anvendelse: Såfremt arealerne benyttes til arrangementer med flere end 34 personer, skal der indgås specifik aftale med udlejer herom. Bygninger og arealer må ikke benyttes til kommercielle arrangementer, ligesom ydelser, herunder faciliteter, leveret af Herg-Event ApS ikke må sælges videre til tredje part.
 • Telte og pavillon: Der skal gives tilladelse til opsætning af telte til overnatning, festtelte og pavillon og dette skal koordineres med udlejer/Mossøhytten.

Rengøring

 • Mossøhytten såvel som det omkringliggende areal skal efterlades i ryddelig stand ved afrejsen. Ved ”slutrengøring” forstås at Mossøhytten skal efterlades i samme rengjorte stand som ved overtagelsen. Skønnes det fra udlejers side at stedet er efterladt beskidt, forbeholder udlejer sig retten til at afholde ekstra omkostninger for lejers regning. Løst inventar (borde, stole, service etc.) skal ved lejers afgang forefindes på de samme pladser, som ved lejers ankomst.
 • Renovation: der er affaldssortering. Hvis affald ikke er sorteret, tager renovationen det ikke med. Herfor er der et gebyr på kr. 1.000.
 • Bestilt rengøring: såfremt der er bestilt rengøring, efterlades hytten opryddet og med ”fejet” gulve og overflader, således at alt affald er båret ud. Spisebordene aftørres og der stoles op.
 • Bestilt rengøring omfatter: Støvsugning af gulve, gulvvask med moppe, rengøring af toiletter samt aftørring. Såfremt det af rengøringspersonellet findes at der er behov for yderligere, faktureres dette pr time til 500,00. Manglende opsamling af cigaretskodder og snusposer på udeareal, faktureres ligeledes.

Aflysning

 • Aflysning af lejekontrakten, skal ske skriftligt over e-mail til udlejer.
 • Sker aflysningen mere end 12 uger før udlejningsperiodens start, tilbagebetales det fulde depositum til lejer.
 • Sker aflysningen mindre end 12 uger og mere end 8 uger før udlejningsperiodens start skal der betales et afbestillingsgebyr, på 50% af depositum.
 • Sker aflysningen mindre end 8 uger før udlejningsperiodens start skal der betales et afbestillingsgebyr, på 100% af depositum.
 • Er lejen ikke indbetalt 4 uger før lejemålets start, bortfalder kontrakten og der skal betales et afbestillingsgebyr, på 100% af depositum.
 • Udlejer kan annullere lejemålet, såfremt betalingsbetingelser og tidsfrister i fremsendte betalingsanmodninger ikke overholdes. 
 • Såfremt bookingen er foretaget inden for 4 uger før lejemålets start, gælder de angivne betalingsbetingelser på den fremsendte faktura/betalingsanmodninger.
 • Betaling af leje, skal altid ske før opholdets start, ellers bortfalder kontrakten og der betales et afbestillingsgebyr på 100% af depositum.
 • Lejeren frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt vedkommende på grund af personlige forhold eller force majeure, bliver forhindret i at udøve den brugsret vedkommende ifølge lejekontrakten har.

Andet

 • Mossø Hytten er ikke ejet af HERG-EVENT, men af en tredjemand. HERG-EVENT er den part, der stiller ferieboligen til rådighed for dig på vegne af ejer og for ejers regning og risiko. HERG-EVENT har indgået aftale med ejer, som giver HERG-EVENT eksklusiv ret til at formidle udlejningen.
 • Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og for at der kan forekomme dobbeltbookinger, som betyder vi bliver nødt til at annullere din booking. I dette tilfælde tilbagebetaler vi det fulde depositum til det anvendte betalingskort.
 • Der tages forbehold for at udlejningsmateriellet, herunder telte, pavilloner, fadølsanlæg, kun kan lejes såfremt dette er tilgængeligt i perioden og ikke udlejet til 3. part.