Reservation og Depositum

 • Lejeaftalen betragtes som bindende, når lejer har skriftligt bekræftet at have modtaget reservationsaftale fra udlejer (HeRG-Event ApS). Ved reservation skal lægges depositum på 2.000DKR. Herudover betales selve lejebeløbet, som skal falde 4 uger før lejemålets første dag. Samtidig erklærer lejeren at have gjort sig bekendt med og er indforstået med lejebetingelserne, som er en integreret del af lejeaftalen.
 • Depositum modregnes forbrug. Overskydende depositum refunderes til lejer senest 14 dage efter låneperiodens ophør, såfremt huset er afleveret rengjort og i samme ryddelige stand, som det er overtaget. Beløbets størrelse kan reduceres eller der efterbetales, hvis der er nødvendigt med efterrengøring eller udbedring af skader eller mangler.
 • Senest på ankomstdagen skal der til udlejer gives skriftlig besked om endeligt deltagerantal af hensyn til brandsikkerhed.

Forbrug og Tilkøb

 • Ved ankomst og afrejse aflæses el og indføres på skema. Samlet opgørelse sendes til udlejer for slutafregning og udbetaling af depositum. WiFi er gratis. Lejer skal selv medbringe sengetøj, sengelinned, håndklæder, viskestykker og karklude. Der er standard service medfølgende i lejemålet samt rengøringsmidler. Såfremt service eller glas ødelægges, oplyses dette ved slutafregning.

Priser

 • Forbrug af el og vand, ødelagt service samt skader på inventar, fratrækkes depositum og det resterende beløb overføres til lejer, øvrige tilkøb afregnes forud for ankomst.
  • El: 3 kr/kWh (Noteres på blok ved måler ved ankomst og afrejse)
  • Vandforbrug: 15 kr/person/ophold
  • Ødelagt service (glas/tallerkner): 25 kr/stk
  • Fadølsanlæg, 2 haner, ekskl. fustager: 500 kr/ophold (kontakt udlejer)
  • Jolle m/årer og redningsveste: (kontakt udlejer)
  • Pavilloner og fest inventar: (Kontakt udlejer for muligheder og pris)

Generelt ansvar

 • Aktiviteten henstår for lejers regning og risiko i hele perioden, hvor den er i lejers besiddelse. Udlejer er ikke forpligtet til at godtgøre ikke aftalte udgifter, som lejer måtte påføre aktiviteten under lejemålet. Lejer har i lejeperioden ansvar for bygninger, inventar og lejede materiel. Herg-Event Aps er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, herunder tidstab. Alle personskader, der direkte eller indirekte måtte opstå, under opholdet eller ved brug af produkter lejet hos Herg Event Aps, er lejers- og brugerne der skulle benytte udstyrets ubetinget eget ansvar. Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for personlige eller materielle skader forsaget under lejeperioden eller forsaget ved brug af produkter lejet hos Herg-Event Aps.
 • Lejer er ansvarlig for alle skader forvoldt på hus og inventar i låneperioden og hæfter for alle skader, som lejer eller de personer som ledsager vedkommende har forårsaget.
 • Eventuelle reklamationer over Mossøhytten skal straks ved overtagelsen og senest inden 4 timer fra lejeperiodens start, eller konstatering af skaden, rettes til Herg-Event ApS. En reklamation eller mangel-indsigelse anmeldt inden 4 timer fra lejeperiodens start, vil dog altid blive betragtet som anmeldt fra lejeperiodens start. Forlader lejer ferieboligen uden at have underrettet udlejer om fejl/mangler forbeholder udlejer sig retten til at udbedre omtalte for lejers regning inkl. administrative omkostninger.
 • HeRG-Event ApS har ingen forsikringspligt overfor deltagere eller andre med tilknytning til arrangementet, herunder også evt. personale. Med henvisning til arbejdstilsynets regler, gøres opmærksom på, at køkkenmaskiner ikke må betjenes af personer under 18 år.
 • Mossøhytten påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve Mossøhytten (f.eks. ændring af bademuligheder, fiskerettigheder, forhøjelse af lokale skatter og afgifter, tilsneede indfaldsveje, nedlæggelse af trafikruter, butikker m.v., vej- og byggearbejde), ligesom Mossøhytten ikke påtager sig ansvaret for en forringelse af lejerens ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold samt lokale bestemmelser og forordninger (f.eks. badeforbud, forbud mod åben ild etc.).
 • Ordensreglement: Lejer forpligter sig til at vise hensyn til naboer og Mossø fredningen. Der må ikke spilles høj musik på udearealerne som er til gene for naboer eller gæster på de offentlige arealer mod øst. Det er ikke tilladt at ryge i bygningerne eller smide cigaretskodder i naturen.
 • Brandsikkerhed: Bygningerne er dimensioneret til 34 personer og det er ikke tilladt at overnatte flere end 34 personer inden for. Det er lejers ansvar at brandsikkerheden overholdes og flugtveje ikke blokeres. Lejer er ligeledes forpligtet til at føre opsyn ved brug af åben ild og forhindre brand på arealerne.
 • Husdyr/Kæledyr: Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre husdyr.
 • Anvendelse: Såfremt arealerne benyttes til arrangementer med flere end 34 personer, skal der indgås specifik aftale med udlejer herom. Bygninger og arealer må ikke benyttes til kommercielle arrangementer, ligesom ydelser, herunder faciliteter, leveret af Herg-Event ApS ikke må sælges videre til tredje part.

Rengøring

 • Mossøhytten såvel som det omkringliggende areal skal efterlades i ryddelig stand ved afrejsen. Ved ”slutrengøring” forstås at Mossøhytten skal efterlades i samme rengjorte stand som ved overtagelsen. Skønnes det fra udlejers side at stedet er efterladt beskidt, forbeholder udlejer sig retten til at afholde ekstra omkostninger for lejers regning. Løst inventar (borde, stole, service etc.) skal ved lejers afgang forefindes på de samme pladser, som ved lejers ankomst.
 • Renovation: der er affaldssortering. Hvis affald ikke er sorteret, tager renovationen det ikke med. Herfor er der et gebyr på kr. 1.000.
 • Bestilt rengøring: såfremt der er bestilt rengøring, efterlades hytten opryddet og med ”fejet” gulve og overflader, således at alt affald er båret ud. Spisebordene aftørres og der stoles op.
 • Bestilt rengøring omfatter: Støvsugning af gulve, gulvvask med moppe, rengøring af toiletter samt aftørring. Såfremt det af rengøringspersonellet findes at der er behov for yderligere, faktureres dette pr time til 500,00.

Aflysning

 • Aflysning af lejekontrakten, skal ske skriftligt over e-mail til udlejer.
 • Sker aflysningen mere end 8 uger før udlejningsperiodens start, tilbagebetales det fulde depositum til lejer.
 • Sker aflysningen mindre end 8 uger og mere end 4 uger før udlejningsperiodens start skal der betales et afbestillingsgebyr, på 50% af depositum.
 • Sker aflysningen mindre end 4 før udlejningsperiodens start skal der betales et afbestillingsgebyr, på 100% af depositum.
 • Er lejen ikke indbetalt 4 uger før lejemålets start, bortfalder kontrakten og der skal betales et afbestillingsgebyr, på 100% af depositum.
 • Lejeren frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt vedkommende på grund af personlige forhold eller force majeure, bliver forhindret i at udøve den brugsret vedkommende ifølge lejekontrakten har.

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og for at der kan forekomme dobbeltbookinger, som betyder vi bliver nødt til at annullere din booking. I dette tilfælde tilbagebetaler vi selvfølgelig dit depositum til det anvendte betalingskort

Redigeret Aug-2021